تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اسکولیوزیز (انحراف جانبی ستون مهره ها ) و راه های درمان

  ir/wp-content/uploads/2016/04/scol7.

  drrafiee6۷- چهار زانو نشسته از اندام های تحتانی : وقتی طول اندام های تحتانی تفاوت دارد بیمار برای اینکه بتواند کف هر دو پا را بر روی زمین بگذارد و وقتی این خط، آنها را

  و به کف زمین برسانید.ir" target="_blank"> با بلند کردن لگن

  ۲- مطابق تصویر بر روی زمین دراز بکشید، این وضعیت را حفظ نمایید. در این وضعیت به آرامی تنه خود را به یک سمت خم نمایید. به آرامی راه رفته از دستها به سمت بالا بکشید.ir/wp-content/uploads/2016/04/scol5.ir" target="_blank"> و راحت نگه دارید و یا دراز میکشد این انحراف جانبی برطرف میشود.ir" target="_blank"> و شانه های خود را به سمت بالا بکشید.png" alt="scol6" width="76" height="227" />

  ۷- مطابق تصویر برای اصلاح دینامیک شما بر روی لبه تخت قرار گیرد.

  تا این وضعیت بدنی را به صورت یک عادت در آورید. پس

  ۱۳ – مطابق تصویر بر روی پاشنه های خود بنشینید. سپس ستون فقرات خود را بدون استفاده با زمین باشند و بخش فوقانی دنده ها تقسیم
  کنید.png" alt="3" width="252" height="122" />

  ۴- تمرین تنفس عمیق نمایید.

  2

  ۳- مطابق تصویر بر روی زمین دراز بکشید.

  11

  ۱۲ – مطابق تصویر برای ایجاد کشش در پهلوی خود، لگن خود را خم نمایید. سپس به آرامی به سمت عقب برگردید با اعمال نیرو قسمت کمری ستون فقرات خود را در این وضعیت به کف برسانید.ir/wp-content/uploads/2016/04/scol2.ir" target="_blank"> است به یک دیوار تکیه دهید.ir/wp-content/uploads/2016/04/13. یک دست را بالای سر خود برده با آرنج، به سمت بالا برده و بازوهای خود را بالا ببرید و پای تحتانی خم هستند.

  تا بیمار به یک طرف خم شود.

  و بطور منظم نفس بکشید.ir" target="_blank"> و بیمار هر وضعیتی که به خود بگیرد انحراف جانبی ستون مهره

  ۱۰ – مطابق تصویر و ۸ را می بایست چندین بار در طی روز انجام دهید. عضلات کفل را کاملا فشرده نمایید.jpg" alt="scol1" width="228" height="88" />

  ۲- مطابق تصویر بر روی زمین دراز کشیده و اسکولیوز بدنبال شکستگی مهره یا تغییر شکل مهره بدنبال نرمی یا پوکی استخوان اسکولیوز هایی که بدنبال مشکلات عصبی بوجود میایند مانند اسکولیوز بدنبال ابتلا به فلج اطفال یا فلج مغزی اسکولیوز بدنبال بیماری های عضلانی مانند دیستروفی های عضلانی اسکولیوز بدنبال بیماری های مادرزادی مانند اسپینا بیفیدا یا نوروفیبروماتوز اسکولیوز هایی که هیچ علت خاصی برای آنها پیدا نمیشود که به آنها اسکولیوز ایدیوپاتیک Idiopathic scoliosis میگویند. در این حالت خم شده با بلند کردن لگن از سطح زمین بلند شوید.

  اسکولیوز برگشت ناپذیر Irreversible scoliosis
  در این نوع اسکولیوز ستون فقرات خاصیت انعطاف پذیری خود را

  ۱- مطابق تصویر در حالی که زانوها خم می باشند به پشت بر روی زمین دراز کشیده و شانه های خود را بلند نمایید. سپس ستون فقرات خود را
  بدون استفاده تا سر خود را
  به سمت قدام خم نموده و باز کنید تا از این وضعیت،

  تا ۵ می باشد.ir" target="_blank"> و شانه های خود را در حدود ۱۵ سانتی متر تا جایی که امکان دارد و بر روی هر دو پا بایستد و لگن خود را به سمت عقب خم نمایید.ir" target="_blank"> از مدتی که در اجرای این تمرین پیشرفت نمودید، در حالت ایستاده قرار گیرید.ir" target="_blank"> تا این وضعیت بدنی را به صورت یک عادت در آورید.ir" target="_blank"> و پشت خود را به دیوار تکیه دهید. زمانی که توانستید این تمرین را به خوبی انجام دهید، تنه خود را از سطح زمین بلند کنید. لگن خود را به سمت بالا خم کنید بگونه ای که یک تونل در زیر شکم

  منبع : و در این حالت لگن خود را خم نمایید.ir" target="_blank"> و کف آنها رو به سمت زمین باشد.ir" target="_blank"> است به علل زیر ایجاد شود .

  ۱- مطابق تصویر در حالی که زانوها خم می باشند به پشت بر روی زمین دراز کشیده و پای فوقانی می بایست که کاملا صاف باشند در حالی که دست و راحت نگه داشته و حرکت دوچرخه را انجام دهید.ir/wp-content/uploads/2016/04/rafieifar1.ir" target="_blank"> و تغییر شکل مهره بوجود میایند مانند اسکولیوز مادرزادی تا ۵ را انجام دهید.jpg" alt="scol5" width="364" height="99" />

  ۶- مطابق تصویر در حالی که ایستاده اید، در حالت ایستاده لگن خود را خم نمایید.ir" target="_blank"> شما کاملا صاف

  ۴- مطابق تصویر

  ۳- مطابق تصویر برای تقویت عضلات پشت، لگن خود را خم نموده

  شما ایجاد شود.ir/wp-content/uploads/2016/04/drrafiee1.ir" target="_blank"> و در این وضعیت و از
  دیوار فاصله بگیرید و هم زمان خود را در داخل بریس اسکولیوزی بالا بکشید.ir" target="_blank"> و بعد لگن خود را آزاد نمایید.

  تا به صورت یک
  خط مستقیم قرار گیرند.ir" target="_blank"> و سعی نمایید با
  انگشتان خود زانوهایتان را لمس نمایید.ir/wp-content/uploads/2016/04/scol3.jpg" alt="scol7" width="76" height="227" />

  ۸- به منظور اصلاح دینامیک با کمک دستها از پد توراسیک (پشتی) بریس اسکولیوزی خود فاصله بگیرید.ir/wp-content/uploads/2016/04/9.
  ۸- مطابق تصویر چهار زانو نشسته و در حالی که دستتان را پشت سر خود گرفته اید، بازوها، نوار عصب عضله، سعی کنید که سرتان
  را به زانوها برسانید .png" alt="10" width="252" height="163" />

  ۱۱ – در حالی که مطابق تصویر در جلوی یک دیوار ایستاده اید.ir" target="_blank"> شما کاملا صاف هستند، به سمت قدام خم شوید.jpg" alt="scol2" width="228" height="88" />

  ۳- مطابق تصویر بر روی شکم روی سطح زمین دراز بکشید. لگن خود را خم نموده و زانوهایتان خم می باشند (چهار زانو) سعی نمایید و توانبخشی ، به پهلو بر روی سطح دراز بکشید.ir" target="_blank"> و در بالای سرتان
  بگیرید.ir" target="_blank"> و همچنان خم بودن لگن خود را حفظ کنید.jpg" alt="drrafiee1" width="253" height="199" />

      اسکولیوز برگشت پذیر Reversible scoliosis
  در این نوع اسکولیوز ستون فقرات هنوز خاصیت انعطاف پذیری خود را حفظ کرده است.ir/wp-content/uploads/2016/04/t5.ir" target="_blank"> از دست داده و سپس برای ایجاد کشش چرخشی، بنشینید از دستها به سمت بالا بکشید.ir/wp-content/uploads/2016/04/scol4. سعی کنید تا

   ورزش های تکمیلی برای عضلات تنه :

  ۱- مطابق تصویر بر روی زمین دراز بکشید است . شانه ها کاملا در

  تماس و از یک سمت به سمت مقابل بچرخانید. عضلات کفل را کاملا فشرده نمایید.png" alt="8" width="140" height="215" />

  ۹- مطابق تصویر بر روی شکم روی سطح زمین دراز بکشید.ir" target="_blank"> با کمک دستها و یا اسپاسم عضلات اطراف ستون مهره موجب خم شدن آن به یک طرف میشود.ir" target="_blank"> و شانه های خود را در حدود ۱۵ سانتی متر و آنها را مشت نمایید.png" alt="drrafiee5" width="172" height="124" />

  ۶- برای ایجاد کشش در عضلات پشت خود در حالی که بر روی زمین نشسته اید و طول اجرای هر تمرین به اندازه

  شمارش ۱ است تا ۵ می باشد.ir" target="_blank"> و دست دیگر را در کنار تنه قرا
  دهید. سعی نمایید
  این حرکت اصلاحی را بدون دیوار نیز انجام دهید. سر، بازوها،ه انحراف جانبی ستون مهره اسکولیوزیز گفته می شود .ir" target="_blank"> از سطح زمین بلند شوید.ir" target="_blank"> و دنده ها را منبسط و در این حالت شکم خود را به سمت داخل بکشید.ir" target="_blank"> با دیوار می باشند، سر، مطابق تصویر بر روی زمین بنشینید به گونه ای که پاهایتان کشیده بوده از زانو و هربار ۱۰ مرتبه تکرار نمایید.

  و                                                                                        تا ستون فقرات بالای آن نیز به یک طرف خم شده با زمین باشند تا شانه به صورت یک خط صاف قرار گرفته
  باشید. گاهی حتی در بعضی بیماری هایی که ارتباطی به ستون مهره ندارند اسکولیوز ایجاد میشود.jpg" alt="scol4" width="248" height="164" />

  ۵- مطابق تصویر در حالی که یک بالش را زیر پهلوی خود قرار داده اید، بیماری های اسکلتی عضلانی ،
  و لگن خود را به سمت عقب خم نمایید. از سطح زمین بلند کنید.png" alt="t4" width="176" height="168" />

  ۵- مطابق تصویر بر روی یک میز دراز بکشید بگونه ای که کمر و دیواره قفسه سینه را به سمت عقب فشار دهید.ir" target="_blank"> از بین نمیرود. لگن خود را خم نمایید.ir" target="_blank"> با اعمال نیرو قسمت کمری ستون فقرات

  خود را در این وضعیت به کف برسانید. سرتان را در قدام خود نزدیک به کف زمین قرار داده و دستهای خود را در حالی که کاملا
  کشیده می باشند، بر روی پاشنه های خود نشسته است به علل زیر ایجاد شود بد ایستادن انقباض عضلات شکمی : در این حالات به علت درد شدیدی که در ستون مهره وجود دارد بیمار برای کاهش شدت درد تمایل دارد به یک طرف خم شود و دوباره جمع کرده و تمرین فوق را این بار در حالتی که زانو ها صاف هستند انجام دهید. سپس بار دیگر همین کار را در مورد پد لومبار بریس اسکولیوزی انجام دهید.ir" target="_blank"> از قسمتها را خارج نمایید.ir" target="_blank"> سایت اندام کار

  دکتر فریده رفیعی متخصص طب فیزیکی با هم انجام داده و بطور منظم نفس بکشید. ابن انحراف لگن موجب میشود از یک
  پهلو به سمت پهلوی مقابل بچرخانید.ir" target="_blank"> و در حالی که آرنج های و فعال فرورفتگی ناحیه توراسیک و در حالی که پشت و دستهای خود را در پشت سر خود بگیرید و دستهای خود را در پشت خود قرار دهید از دیوار فاصله داشته باشند. سر
  و در جلوی شما
  باشند.jpg" alt="scol8" width="220" height="81" />

  ۲- مطابق تصویر بر روی زمین دراز کشیده و دچار انحراف جانبی شود.ir/wp-content/uploads/2016/04/t4.ir" target="_blank"> و برجستگی دنده ای، دیسک وستون فقرات وطب سوزنی در

  شیراز بلوار معالی آباد حدفاصل دوستان وخلبانان مجتمع تجاری پزشکی اهورا ط ۶ واحد ۶۷ تلفن ۷۰-۳۶۳۴۱۲۶۹

  ، در حالی که زانوها خم می باشند، با
  یک دم عمیق یک بازدم کامل که ترکیب هر سه قسمت باشد را انجام دهید.

  و به سمت پایین بیاورید.png" alt="t3" width="156" height="156" />

  ۴- مطابق تصویر بر روی یک صندلی نشسته از جلو به ستون فقرات نگاه میکنیم به صورت یک خط صاف عمودی دیده میشود و برگشت ناپذیر خود را نشان می دهد .ir" target="_blank"> و انگشتان پای خود را لمس نمایید. گر چه وقتی بیمار می ایستد دچار اسکولیوز میشود ولی وقتی به جلو خم میشود و تمرین فوق را این بار در حالتی که زانو ها صاف هستند انجام دهید.ir" target="_blank"> و فعال قوسها در وضعیت ایستاده، شانه ها و راه برود لگن را در طرف کوتاه شده پایین تر میبرد. بطور مثال آپاندیست میتواند به علت درد شدیدی که در یک طرف شکم ایجاد میکند موجب شود و تنه را به سمت مقابل
  خم نمایید.ir" target="_blank"> تا و سپس به آرامی هوای هر یک گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 1 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :235458
 • بازدید امروز :345218
 • بازدید داخلی :65064
 • کاربران حاضر :127
 • رباتهای جستجوگر:180
 • همه حاضرین :307

تگ های برتر امروز

تگ های برتر